Skip to main content

Ansvar för miljön

Minska vårt avtryck samtidigt som vi växer

Tack vare våra högt ställda kvalitetsmål kan vårt företag minska miljöpåverkan, samtidigt som vi växer. Med innovativa och moderna metoder uppnår vi effektivitet där det är möjligt.

Ergotron gör sin del

Hållbar förpackning

Inom hela företaget gör vi en fokuserad ansträngning för att omvandla många förpackningskomponenter till hållbara material. Detta inkluderar att ersätta icke-återvinningsbara element med alternativa lösningar som förpackningar av pappersmassa som är lätta att återvinna eller kompostera. Vi minimerar också mängden förpackningsmaterial vi använder totalt och konsoliderar produkterna i färre lådor för att minska avfallet. Det handlar om att främja en miljövänlig arbetsstil som du känner dig bekväm med.

Eliminering av giftiga ämnen

Produkterna följer alla internationella miljöbestämmelser när det gäller design, tillverkning och paketering
Exempel: RoHS-efterlevnad innebär att tenn, kadmium och andra giftiga ämnen inte längre används i produktionen

Ambitiös insamling och återvinning

Alla kasserade produkter demonteras och sorteras för att göra återvinning så effektiv som möjligt
Resultat: Över 90 % av avfall återvinns, återanvänds eller komposteras i stället för att hamna på soptippen

Kontinuerliga effektivitetsförbättringar

Visat engagemang för bästa praxis för miljöledning
Resultat: Kvalitetskontrollsystem och -procedurer är ISO 14001:2015-certifierade på vår anläggning i Kina och överensstämmer med våra anläggningar i USA och Nederländerna

Låt oss hjälpa dig med ditt gröna initiativ

Minska framtida köp

Det är vår policy att skapa produkter av hög kvalitet som är säkra och hållbara. Våra höjdjusteringsbara produkter genomgår prestandatester som överträffar de högst ställda förväntningarna inom branschen. Dessutom kan du, till skillnad från konkurrerande erbjudanden, lita på att vår LX Arm kan användas med samma lätthet och tillförlitlighet efter 10 000 justeringar som efter den första.

Våra anpassningsbara produkter kommer fortsätta vara användbara även när ny personal använder en mobil arbetsplats, maskinvara uppgraderas eller en arbetsplats konfigureras om. Produkter som kan användas under lång tid är miljövänligare och hållbarare samt ger god avkastning på din investering. Om det blir nödvändigt kan Ergotron-produkter repareras och delar finns tillgängliga för att underlätta underhåll och service. Kontakta vår Kundtjänst team for more information, or explore our Servicepaket för support som täcker produktens hela livscykel.

Skapa hållbart

Skapa effektiva arbetsplatser genom att maximera utnyttjandet av yta och samtidigt förbättra användarens interaktion med utrustningen. När det gäller hållbart skapande uppfyller våra produkter certifieringskriterierna. Våra starkt anpassningsbara och utrymmesbesparande produkter kan bidra till LEED-CI, -NC- och -EB-credits definierat av U.S. Green Building Council, eller tjäna Green Star-poäng definierat av Green Building Council Australia genom implementeringen av ett omfattande ergonomiprogram.

Ergotrons syn på miljön

Environmental Compliance Index för Ergotron-produkter

  Reglering Ergotron-prestanda
Begränsade material
EU RoHS (2011/65/EU)-direktivet begränsar användning av bly, kadmium, kvicksilver, sexvärt krom, PBB, PBDE och andra ämnen: Läs mer

100 % överensstämmelse
Hållbart skapande
Green Star-anvisning från Green Building Council Australia (GBCA) för hållbara tillverkningsmetoder

Kvalificerad produktlinje kompatibel med GBCA-kriterier
Batterier
EU-direktivet för batterier (2006/66/EC) begränsar användning av kvicksilver och kadmium i batterier och anger krav på märkning och återvinning

100% compliance
Elektronisk utrustning
EU WEEE (2012/19/EU)-direktivet reglerar insamling och hantering (inklusive återvinning) av elektriska produkter: Läs mer

100 % överensstämmelse
REACH
EU:s REACH-förordning (1907/2006) om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier säkerställer en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön.

100 % överensstämmelse
Förpackningar
EU (94/62/EC)-direktivet angående förpackningar och förpackningsavfall

100 % överensstämmelse
Recycling
Företagsinitiativ angående tillverkning och avfallshantering

> 90 % av potentiellt avfall hamnar inte på soptippen

Återvinningsresurser

Som hjälp vid återvinning hittar du demonteringshandböcker för några av våra främsta produktfamiljer nedan. Produkter kan demonteras med standardverktyg och ingen särskild utbildning krävs. Dessutom kan dokumentation om återtagande av uttjänta produkter fås på begäran.